โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม

จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

การอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ภาพวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาให้ความรู้

พิธิเปิดการ อบรมมัคคุเทศก์ 2552

เฉลิมศักดิ์ สุรนันท์รศ จิริจันทร์อุดม ชิดนายี

>>ภาพวิทยากร >>ภาพการออกทริป

หลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ผ่านอบรม สามารถเป็นไกด์ได้ทั่วประเทศ

ขออภัยค่ะ ปีการศึกษา2554 นี้ ยังไม่มีกำหนดการอบรมในครั้งต่อไป

หากมีการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นต่อไปจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

ตอนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยของรัฐอบรมอยู่

หากสนใจอบรมรุ่นต่อไปกรุณากรอก >> แบบฟอร์มลงทะเบียน<<

ข้อมูล พิธีมอบใบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 4 ณ.โรงแรมอิมพรีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

อบรมรุ่นที่ผ่านมา ตั้งแต่ 10 กรกฏาคม – 28 พฤศจิกายน 2552
อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ ) บัตรบอร์นเงินสามารถปฏิบัติหน้าที่ ไกด์ได้ทั่วประเทศไทย รับนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลักสูตร ประกอบด้วย การอบรมในภาคบรรยายความรู้เฉพาะอาชีพ ความรู้ทางวิชาการ ความรู้เกี่ยว กับแหล่ง ท่องเที่ยว ความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนำเที่ยว และ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ผ่านกระบวนการ และขั้นตอน การอบรมเสร็จสิ้นโดย สมบูรณ์จะได้รับ ประกาศนียบัตรการอบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) เพื่อนำไปขึ้นทะเบียน ขอมีบัตรประจำตัว มัคคุเทศก์ (บัตรสีบรอนซ์เงิน)
วัตถุประสงค์ในการ อบรมมัคคุเทศก์
1.เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้รับการอบรมเสริมความรู้ที่ จำเป็นสำหรับ วิชาชีพตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดอันเป็นการเพิ่ม จำนวนมัคคุเทศก อาชีพที่มี คุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้วิชาการที่จำเป็นในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ อบรมมั
1 วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
4 มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ(ที่เปิดอบรม)ได้ในระดับสื่อสาร ได้เข้าใจดี
5 ได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากสถานพยาบาลของรัฐ
6 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก์ และยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
7 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ทำผิดโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ
8 มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
ค่าใช้จ่ายและการลงทะเบียน
ค่าสมัคร จำนวน 400 บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อเข้าคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์
-เพื่อเข้าสอบคัดเลือกภาคภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ
-ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นจะได้เข้ารับการอบรม
ค่าธรรมเนียมอบรม จำนวน 30,500 บาท
( สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
-รวมค่าเรียนภาคสนาม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเข้าชม ใน การออกทริป
-รวมค่าเรียนภาคทฤษฎี ภาษาไทยและ ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ
-รวม อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม รวมค่าอบรมเว็บไซต์สำหรับมัคคุเทศก์
อบรมมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อยื่น สพท..ขอบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์
(บัตรสีบรอนซ์เงิน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ไกด์ ได้ทั่วประเทศไทย
อบรมมัคคุเทศก์
วันศุกร์ 17.00-21.00 น /วันเสาร์และวันอาทิตย์ 9.00-19.00 น
สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม
ห้อง 3430 อาคาร 3 ชั้นที่ 4
 

 

 
ติดต่อ สอบถาม

สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ดูแผนที่
โทร(053)201800-4 ต่อ สาขาท่องเที่ยว โทรสาร (053) 201810

E-mail : 2beguide@gmail.com

หากสนใจอบรมรุ่นต่อไปกรุณากรอก >> แบบฟอร์ม<< หากมีการอบรมรุ่นต่อไปจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว